Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST (GALMMV) prelungeste a patra sesiune de depunere a proiectelor din anul 2018 pana pe data de 15 iunie 2018

    Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST (GALMMV) prelungeste a patra sesiune de depunere a proiectelor din anul 2018 pana pe data de 15 iunie 2018       

    Măsura M5/6A Înființarea de activități neagricole startup

   Data lansării : 05.04.2018

   Data limită de depunere a proiectelor dupa prelungire: 15.06.2018

  Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul GALMMV din Orașul Tăuţii Măgherăuş,  Strada. 1, număr. 194, camera 15, (în incinta primăriei Tăuţii Măgherăuş), în perioada 05.04.2018-15.06.2018, intre orele 10:00-14:00.  

Număr de referinţă sesiune de proiecte Denumire masură

 

Valoare nerambursabilă alocată pe măsură

 

Valoare maximă nerambursabilă/

proiect

(euro) fară tva

Contributia beneficiarului

%

M5/6A 04/2018  M5/6A Înființarea de activități neagricole startup
 

425.131 euro

50.000 sau 70.000 euro

 

*Suma maximă nerambursabilă a unui proiect este de 50.000 sau 70.000 Euro

*Fondul disponibil total alocat pentru această sesiune: 425.131 Euro

 Modelul de cerere de finanțare, versiune editabilă – Anexa 1 – este cel disponibil pe site-ul GALMMV, la sectiunea Ghiduri, subsectiunea Ghiduri M5/6A Înființarea de activități neagricole startup:

 http://galmmv.ro/finale-m56a/

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului  solicitantului, elaborat de catre GALMMV pentru Masura M5/6A.    

1.Plan de afaceri, 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere – formularul 20) să fie pozitiv(inclusiv 0).În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare, se vor depune ultimele două situaţii financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare. Sau 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular şi/sau 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; sau 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 3. Documente pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri:

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, dupa caz:

 1. a) Dreptul de proprietate privată
  b) Dreptul de concesiune
  c) Dreptul de superficie;

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act

 juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

 – Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;
– Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de resjudicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. – Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare, În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de  o adresă emisă de concedent care să specifice:

– suprafața concesionată la zi – dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces;
– situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, daca concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. Documentele de la pct. 3.1(a,b și c) de mai sus vor fi însoțite de: – documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioada (calculată în ani) cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, dupa caz:a) dreptul de proprietate privată,b) dreptul de concesiune,c) dreptul de superficie,d) dreptul de uzufruct;e) dreptul de folosință cu titlul gratuit;f) împrumutul de folosință (comodat); g) dreptul de închiriere / locațiune,De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat. În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f și g) nu sunt depuse în formă autentică sau nu sunt emise de o autoritate publică sau nu sunt hotărâri judecătorești acestea vor fi însoțite de: Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului, 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea “Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole, care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha, 5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect se solicită obligatoriu o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul ca întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare și/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului. 6.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). 7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 8.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului – persoană juridică, 8.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal – persoană fizică,9.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere, 9.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal;Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarele de minimis(Anexa 6.2 din Ghidul Solicitantului). 12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria “firme in dificultate”(Anexa 6.3 din Ghidul Solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu activitate de mai puțin de 2 ani fiscali, 13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de
servicii de consiliere prin M 02(Anexa 6.4 din Ghidul Solicitantului), 14. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care să rezulte denumirea și adresa băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR. 16. Certificat de cazier fiscal al solicitantului,17. Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 6.2. 18. Alte documente. Anexa  15- Declarație pe propria răspundere privind respectarea Planului de Afaceri, respectarea HG 226/2015 și susținerea  pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului a locurilor de munca nou create. Anexa  16- DECLARAŢIE CĂTRE GALMMV privind raportare a plăţilor făcute de AFIR şi furnizarea informaţiilor de monitorizare. Anexa17 Adresa de Inaintare;

 Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea punctarii criteriilor de selectie :

Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create – CF, Plan de Afaceri –personal nou angajat

Criterii specifice măsurii:

Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural)

 • CF / Anexa CAEN

Stimularea activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;

 • CF, Anexe zone turistice, zone eco turistice, zone Natura 2000

Alocă sume pentru crearea unei imagini /branding pentru promovare cf Reg.1305 Art.45 (2)d:

 • Plan de afaceri, analiza pietii, promovarea serviciului/produsului/branduri proprii

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora se gasesc in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, publicat la www.galmmv.ro ,Masura 5/6A.

Cerintele de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora:

Anexa 11 Fișa de eligibilitate http://galmmv.ro/finale-m56a/

Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului

A. Verificarea eligibilitătii  solicitantului
1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?
1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii

– Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2?

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF?
1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost  sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ?
1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?
B.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului (EG1-EG3)
EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili?
EG2 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:

(b)  în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii:

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;

(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.

EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani.
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL (EG6-EG12)
EG4_GALMMV.Solicitantul prezintă unui plan de afaceri
EG5_GALMMV.Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură
EG6_GALMMV.Asumarea începerii implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului
EG7_GALMMV.Sediul social și punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL;
EG8_GALMMV.Activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect nu a mai fost desfășurată 
EG9_GALMMV.Solicitanţii eligibili, persoane juridice sau înfințate în baza OUG nr. 44/2008, precum și cei care dețin calitatea de asociaţi/acționari ai unei persoane juridice, pot beneficia o singură dată de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER” – Sub-măsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” și sub- măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale ”
EG10_GALMMV. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect ?

(b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii:

•           Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 50.000 euro                                                                         

•           Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 70.000 euro în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și  a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

 Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate

Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea unui criteriu.

Este obligatorie verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.

A.Verificarea eligibilității solicitantului

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR

Documente verificate :

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.

 Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite

În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.

În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.

1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii

– Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2?

1.2.2. Expertul verifică în Registrul electronic al aplicaţiilor (Cererilor de Finantare) dacă solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) se regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect depus sau cu mai mult  de un proiect selectat (și neretras), în cadrul submasurii 6.2 sau in cadrul submasurii 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, cu acelasi tip de finantare forfetara (similar cu sub-masura 6.2).

Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

Se va verifica in sistemul RECOM online, actionariatul solicitantului (actionarii / asociatii acestuia) si daca acestia se regasesc in alte societati. In situatia in care asociatii / actionarii solicitantului se regasesc intre asociatii / actionarii altor persoane juridice care au soliciat finantare prin submasura 6.2, inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2 (similar cu sub-masura 6.2).

Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

Dacă NU, cererea de finanţare se consideră eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă verificarea eligibilităţii.

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF ?

Documente verificate :

Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este  datată, semnată și, după caz, ștampilată.

Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4l şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.

De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.

1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost  sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus  o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ? 1.4 b) Expertul verifică in sistemul RECOM online / Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței dacă solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate  in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare.

In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței nu poate fi accesata, expertul va solicita, prin intermediul formularului E 3.4, Certificatul Constatator pentru fonduri IMM.

In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare.

În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

1.4. c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?  1.4.c) Expertul verifică in sistemul RECOM online daca solicitantul detine, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN  autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.

Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţii.

Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse  prin CF/Plan de afaceri.

 B.Verificarea conditiilor de eligibilitate

 EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili?

b)Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.ii

Solicitantul este înregistrat ca  microîntreprindere sau intreprindere mica și respectă regulile de ajutor de minimis?

DOCUMENTE   NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Planul de Afaceri

Cererea de finantare

Situatii financiare/ Declaratie privind veniturile realizate din România – Formularul 200/ Declaratie privind veniturile din activitati agricole – Formularul 221/ Declaratia de inactivitate

Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

–          Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

–          Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

Lista  codurilor CAEN eligibile pentru finantare conform fișei măsurii SDL/ anexă la Ghidul Solicitantului

Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria “firme in dificultate”.

 

Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC

 

Alte documente (procură notarială),

 

 

 

 

Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.

Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate in spatiul rural, cu exceptia spatiului rural ITI-DD.

Declaratia F

În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica daca solicitantul a semnat si a datat  Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea  F din Cererea de Finantare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in care solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma solicitării de informaţii suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit.

 Se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:

1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.

Pentru Societatea cooperativă agricolă  se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect

2. Capitalul social sa fie 100% privat;

3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare.

4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.

5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.

6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatiile financiare:

Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul  – formularul 10, contul de profit și pierdere – formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).

Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.

In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul sa se verifice pierderile.

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Declaratie incadrare IMM

Expertul verifica Declaratie incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica cf. Legii nr. 346/2004, daca:

a)  Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.

În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii

Notă: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4

b) solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/ intreprinderilor mici (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome:

se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM

– se verifică dacă datele din Declaratia de incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica corespund cu datele din  Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30 informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale.

Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.

Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Declarația IMM.

Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:

– se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declarația IMM (partenere și/sau legate)

– se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM – Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate.

Verificarea precizarilor din Declarația IMM cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor în baza de date a serviciului online RECOM.

Această verificare se realizează în amonte şi aval, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al  altor  persoane juridice.

Partenere:

Se verifică dacă în structura lui există entități persoane juridice care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația IMM, pe baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri)

Legate:

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice atfel cum sunt definite în art. 4 4, din Legea nr. 346/2004, expertul  verifică datele menționate în Declarația IMM în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe m.finanțe.ro, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Declarația IMM cu rectificarea informațiilor.

Persoane fizice

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de  întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Declarația IMM pe baza datelor RECOM online pentru persoanele fizice române.

Atenție! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente”.

Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piață adiacentă este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.

Pentru persoanele fizice străine verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Declarația IMM.

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociata în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2  ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală”.

Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de asociat si administrator cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.

Verificari calcul intreprinderi legate:

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice detin impreuna actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care acestia detin impreuna in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.

Exemple:

Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.

Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.

Pentru exemplificare:

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,

In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%.

Observatie!

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.

O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.

Atentionare!

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.

Verificări generale:

Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4, refacerea Declarația IMM cu completarea valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie din anul pentru care s-a intocmit bilantul

În funcţie de cota de participare se realizeaza  calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică la momentul depunerii cererii de finanţare.

Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii  in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul  de salariati prevazut in proiect.

Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.

Notă: Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.

Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăseşte in RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă

Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis

Registrul electronic al cererilor de finantare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) – Registrul C 1.13

Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei

 

Se verifica in Declarație,  bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrul electronic al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS (cand va fi functionala) daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa pe sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (intreprindere unica).

„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.

Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe sub-măsura 19.2, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.

Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective

Atentie

În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare.

EG2 Planul de afaceri

a) ) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii:

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;

(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea;

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Plan de afaceri

 

 

 

Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea se regăseşte/regasesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL.

În situaţia în care suma ponderilor tuturor obiectielor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.

– Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:

             – situatia economică initială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);

              – etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activităti ale  solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activitătilor fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.

– Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse.

–       Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 1407/2013.

–       Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse costuri neeligibile, astfel:

–      cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;

–      – cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane, cu excepția mijloacelor de transport specializate care deserveasc exclusiv activităţile propuse prin proiect.

Pentru proiectele prin care se propun venituri din activități de turism trebuie să se respecte OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.

 

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, nu se îndeplineşte sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

 

– Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.

– Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.

Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).

 

-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.

 

EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani.

Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale și pentru începerea activității acordate pentru dezvoltarea micilor exploatații agricole este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri.

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL

Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

EG GALMMV Documente necesare Puncte de verificat
EG4_GALMMV.Solicitantul prezintă unui plan de afaceri Planul de Afaceri Se verifica completarea datelor din PA
EG5_GALMMV.Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură Fisa Masura

Planul de Afaceri

Coduri CAEN

Se verifica activitatile eligibile  din Fisa Masurii vs. PA si Codurile CAEN eligibile
EG6_GALMMV.Asumarea începerii implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului Anexa 15 Declaratia PA_HG_LM

 

Plan Afaceri PA

CF F. Declaratii : Poz. 16

Se verifica asumarea conditiilor mentionate in toate documentele
EG7_GALMMV.Sediul social și punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL; Cererea de Finantare CF

Planul de Afaceri PA

Se verifica sediul social si amplasamentul proiectului in teritoriul GALMMV
EG8_GALMMV.Activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect nu a mai fost desfășurată  CF F. Declaratii : Poz. 22 si 23 Se verifica  existenta  conditiilor  in CF
EG9_GALMMV.Solicitanţii eligibili, persoane juridice sau înfințate în baza OUG nr. 44/2008, precum și cei care dețin calitatea de asociaţi/acționari ai unei persoane juridice, pot beneficia o singură dată de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER” – Sub-măsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” și sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale ” CF F. Declaratii : 12 Se verifica  existenta  conditiilor  in CF
EG10_GALMMV. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); CF F. Declaratii : 12  

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:

 (b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii:

 • Maximum 50.000 euro
 • Maximum 70.000 euro in cazul activităților de producție sau servicii: medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
D. Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.

( se completează doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A”.

Pentru proiectele care se încadrează în art.19.1.a.ii

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale:

1.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte                                          

2.Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe proiecte

3.Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe proiecte     

4.Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe proiecte            

5.Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?

6.Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea                                                             

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finantare.

5.Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR?

Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si în RECOM online/ aplicația Consiliului Concurenței  daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se invecineaza.

Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul E 3.8.

6.Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la care a obtinut terenul/cladirea

 1. Altele

Se detaliaza  toate  elementele  identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat, s.a.

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investiţiilor propuse:

– se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii

Se verifica in RECOM/ aplicația Consiliului Concurenței istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie  pe propria răspundere că asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER” – sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri deactivități sau activități complementare și 18 Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu 

8.Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea ce priveste proiectul depus de catre solicitant.

In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD).

In aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor măsurii din SDl , asumate prin proiect.

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii artificiale, numai incalcarea obiectivelor masurii din SDL, carora li se circumscrie proiectul – de exemplu, daca prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai incadrarea in obiectivul diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu si respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de munca in spatiul rural (daca acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugareasti traditionale (daca activitatea propusa prin proiect nu implica activitati mestesugaresti).

Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii de Finantare ca fiind neeligibila.

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de altă investiţie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA şi se completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creări unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași:

–           Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul procedural.

–           Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul procedural comunicat).

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fara echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare E1.2 modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale  precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

ATENTIE !

Prin natura lor, indicatorii – stegulețele roșii nu reprezintă dovezi. Acestea reprezintă simpli indicatori de fraudă sau nereguli.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL

   Selecția proiectelor

 Selecția proiectelor se va face de către membrii Comitetului de Selectie constituit la nivelul GAL MMV.

Comitetul de Selecţie este format din 15 membri ai parteneriatului, din care 4  membri din sectorul public, 5 membri din sectorul privat şi 6 membri din sectorul societății  civile (ONG). Pentru fiecare funcție în parte este prevăzut un supleant respectând algoritmul.

Comitetul de selecție va aplica regula „dublului cvorum”,respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, organizatiile din mediul urban reprezentind mai putin de 25 %.

Verificarile vor fi efectuate de catre 2 evaluatori GALMMV, respectind principiul de verificare 4 ochi, respectiv vor fi semnate de catre expertii evaluatori angajati in cadrul GALMMV .

Fiecare persoana implicata in procesul de evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul GALMMV (evaluatori, membrii comitetului de selectie si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor ) are obligatia de a respecta prevederile OUG nr.66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare , privind evitarea conflictului de interese conform legilstatiei «  Descrierea mecanismelor de evitare a posibillelor conflicte de interese  conform legislatiei nationale « .

In acest sens premergator procesului de evaluare si selectie , persoanele implicate de la nivelul GALMMV (inclusiv expertii cooptati , in cazul externalizarii serviciilor de evaluare ) vor completa o declaratie pe proprie raspundere privind evitarea conflictului de interese, care sa contina minim aspectele precizate in cadrul ghidului de implementare.

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respective.

Metodologia de verificare a acestora este disponibilă pe site-ul GALMMV la secțiunea Apeluri Selecție, subsecțiunea Manual Proceduri: http://galmmv.ro/manual-proceduri/

Verificarea proiectelor depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi încadrarea în criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul compartimentului tehnic al GAL-ului, cu excepția cazului în care solicitant e GAL-ul, conform Procedurii de evaluare și selecţie aprobată de organele de decizie ale GAL- ului, în termen de 30 zile, de la depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 ochi avand în vedere :

– Fișa Măsurii din SDL;

– Ghidul Solicitantului pentru Măsura M5/6A;

– Criteriile de eligibilitate și selectie și punctajele aferente aprobate de Adunarea Generală.

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL MMV, datate și semnate de expertul evaluator și verificate de managerul GAL MMV.

În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL MMV vor realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren.

Managerul GAL MMV în termen de maxim 5 zile după finalizarea evaluării, dispune convocarea Comitetului de Selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie și va emite Raportul de Selectie.

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt aprobate de Adunarea Generală GAL.

 Criteriile de selecție cu punctajele aferente inclusiv metodologia de verificare a acestora se gasesc

in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, publicat pe site ul www.galmmv.ro , Masura M5/6A.

Criterii LEADER :

LEADER Criterii de Selectie LEADER : Număr locuri de muncă Puncte LEADER Punctaj Minim pentru Selectie Punctaj Maxim realizabil Punctaj  realizat
1 Numar de locuri de munca nou create     50  
1.1 1 loc de  de munca nou creat 20 20  
1.2 2 locuri de munca nou create 50    
  Obs. 1.Punctaj Minim LEADER pentru prima sesiune min. 20 puncte   20    

Criteriile Locale GALMMV

GALMMV Indicatori specifici măsurii M5/6A: Punctaje selectie GALMMV
Nr.crt Principii şi criterii de selecție Punctaj minim Punctaj minim pt. selectie Punctaj Maxim realizabil Punctaj Realizat
1 CS1.Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural);        
1.1.Textile si pielarie 20 5 30  
1.2.Industrii creative si culturale 10  
1.3.Mestesuguri 20  
1.4.Activităţi de servicii în tehnologia informației 15  
1.5.Agroturism 10  
1.6.Servicii pentru populatia din mediul rural 30  
1.7.Altele  cf. CAEN eligibil nementionate anterior (cf. anexe 7 si 8 Coduri CAEN) 5  
2 CS2.Stimularea activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;        
2.1.Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat ; (Serviciile turistice de agrement – vor primi punctaj numai acele servicii (care pot include și dotări) obligatorii de realizat, conform clasificării agropensiunii, în funcție numărul de margarete (conform ordin ANT 65/2013). 5 0 5  
2.2.Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele UAT uri  cu Site uri Natura 2000 ; 5  
(Serviciile turistice de agrement – vor primi punctaj numai acele servicii (care pot include și dotări) obligatorii de realizat, conform clasificării agropensiunii, în funcție numărul de margarete (conform ordin ANT 65/2013).
2.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate (altele decit Natura 2000 ) 5  
3 CS3. Alocă sume pentru crearea unei imagini /branding pentru promovare cf Art.45 (2)d        
3.1. Creerea de imagini /branding   de tip Marca Inregistrata (OSIM) si inregistrarea/protectia  la OSIM 5 5 15  
3.2. Creerea de marci comerciale pentru promovare clasica  (Marcă comercială, denumirea sub care este prezentat un produs sau un grup de produse din comerț și servicii, cu Identitate vizuala distinctiva/ Manual de Identitate Vizuala )/Ghid IV ) 5  
3.3. Creerea de sisteme de promovare electronica/digitala/soft  avansate ( pagini web , pagini facebook , alte sisteme de software dezvoltate pe cerintele /specificatiile tehnice dedicate ale beneficiarului , DVD , Film ) 5  
           
  Total punctaj minim selectie GALMMV =10 puncte   10 50 Realizat =
  Total punctaj  necesar a fi  realizat pentru Selectie (LEADER   plus GALMMV) =30 puncte   30 100  
      min MAX Realizat

Tabel 1. Selectie/Punctaje Minimale

Tabel 2. Departajate proiecte la punctaje egale

Departajare:
În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate următoarele criterii de departajare:
1.    Proiecte care sunt inițiate de un fermier
2.    Punctajul de la criteriile LEADER (locuri de munca)
3.    Punctajul de la CS1
4.    Punctajul de la CS2
5.    Punctajul de la Factorii de Risc (din Cererea de Finantare in ordinea riscului/punctajului  minim

Metodologia de verificare

 

 1. Criterii LEADER
Criterii Selectie LEADER : Numar locuri de munca Unde se verifica Rezultat verificare

 

    Da Nu Nu e cazul
Numar de locuri de munca nou create 1.CF,  Indicatori Monitorizare, pct.9      
  2.     Plan de Afaceri –personal nou angajat      
         
1 loc de munca nou creat       
2 locuri de munca nou create       
 1. Criterii GALMMV

 

  Indicatori specifici măsurii M5/6A:  Unde se verifica Rezultat Verificare
Nr.crt Principii şi criterii de selecție   Da Nu Nu e cazul
1 CS1.Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural); 1.   CF, B1.1.   Informaţii

privind solicitantul, Codul CAEN al activităţii/ activităţilor finanţate prin proiect

2. Anexa CAEN: Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare

în cadrul submăsurii M5/6A echiv .6.2

3. Lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora

     
  1.1.Textile si pielarie        
  1.2.Industrii creative si culturale        
  1.3.Mestesuguri        
  1.4.Activităţi de servicii în tehnologia informației        
  1.5.Agroturism        
  1.6.Servicii pentru populatia din mediul rural        
  1.7.Altele  cf. CAEN eligibil nementionate anterior (cf. anexa …………)        
2 CS2.Stimularea activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național; 1. CF B1.1. Codul CAEN proiect

2. CF /A5 Amplasarea proiectului

3. Anexe zone turistice , zone eco turistice , zone Natura 2000

     
  2.1.Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat ; (Serviciile turistice de agrement – vor primi punctaj numai acele servicii (care pot include și dotări) obligatorii de realizat, conform clasificării agropensiunii, în funcție numărul de margarete (conform ordin ANT 65/2013).        
  2.2.Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu Site uri Natura 2000 ;

(Serviciile turistice de agrement – vor primi punctaj numai acele servicii (care pot include și dotări) obligatorii de realizat, conform clasificării agropensiunii, în funcție numărul de margarete (conform ordin ANT 65/2013).

       
  2.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate.        
3 CS3. Alocă sume pentru crearea unei imagini /branding pentru promovare cf Reg.1305 Art.45 (2)d:

d)următoarele investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;

1.   Plan Afaceri.

2. Analiza Pietei, Promovarea (Branduri promovate); Obiective Specifice : Promovarea serviciului/Produsului / Branduri Proprii

     
  3.1. Creerea de imagini /branding   de tip Marca Inregistrata (OSIM) si inregistrarea/protectia  la OSIM        
  3.2. Creerea de marci comerciale pentru promovare clasica  (Marcă comercială, denumirea sub care este prezentat un produs sau un grup de produse din comerț și servicii , cu Identitate vizuala distinctiva/ Manual/Ghid )        
  3.3. Creerea de sisteme de promovare lectronica/digitala/soft  avansate (pagini web, pagini facebook, alte sisteme de software dezvoltate pe cerintele /specificatiile tehnice dedicate ale beneficiarului )        

Criterii departajare

Criterii Departajare  Unde se verifica Rezultat verificare

 

    Da Nu Nu e cazul
Proiecte care sunt inițiate de un fermier 1.CF,  Indicatori Monitorizare, 3. Statutul beneficiarului      
Punctajele 2-4 sunt verificate /calculate anterior  1.CF,  Indicatori Monitorizare, pct.9      
Punctajul de la Factorii de Risc (din Cererea de Finantare in ordinea riscului/punctajului  minim Se  preia din Cererea de Finantare , Factori de risc,  in urma calculului automat .

Riscul  minim / punctajul minim va fi considerat prioritar in departajare.

     

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel.

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor evaluării

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfășurat de către personalul GAL, Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie Intermediar / Raportul de Evaluare în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

GAL-ul va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Raportului de Evaluare şi prin afişarea lui la sediul GAL-ului.

GAL va notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate;

–   se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie

 • precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.

Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului beneficiar.

GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului respectiv, dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție.

Depunerea și soluționarea contestațiilor

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web www.galmmv.ro

Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse.

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Maramureș Vest sau se transmit prin poștă/curierat la adresa: Oraș Tăuții Măgherăuș, Str. 1, Nr 194, cam. 15 Jud. Maramureș sau prin e-mail, scanate, la adresa secretariat@maramures-vest.ro

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de Finanţare depusă de solicitant.

În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat unuia sau mai multor criterii de selecție.

Soluționarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile, de către Comisia de Soluţionare a Contestaților care este constituită din 3 membri – un reprezentant al sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat și socității civile.

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește Raportului Final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare.

Perioada de elaborare a Raportului de solutionare a contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la data finalizării contestației și de 12 zile lucrătoare de la data depunerii contestatiei.

Întocmirea Raportului de selecţie final a Cererilor de Finanţare

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel.

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ .

 Solicitanţii vor depune dosarul Cererii de Finanaţare în 2 exemplare, un original şi o copie, fiecare dosar având anexată forma electronică pe DVD/CD, scanata cu rezolute min de 200 dpi, si Cererea de Finatare si in format Excel.

             

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Maramureş Vest, în  Tăuţii Măgherăuş,  Strada. 1, numărul 194, camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30,  (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş) Judeţ Maramureş sau la numerele de telefon: 0262293277; 0722229302 e-mail: secretariat@maramures-vest.ro

Vă oferim şi varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GALMMV.

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia. 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL MMV

Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finanţare  în cadrul GAL Maramureş Vest va fi publicat pe pagina de internet a GAL-ului www.galmmv.ro și va fi disponibil pe suport tipărit la Sediul GAL Maramures Vest.

Alte informații relevante:

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării următoarele documente:

Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) – pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar;

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%;Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.