Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST (GALMMV) deschide a patra sesiune de depunere a proiectelor din anul 2017

 

Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST  (GALMMV) deschide a patra sesiune de depunere a proiectelor din anul 2017

Măsura Investiții pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune socială (în special minoritatea romă) M8/6B

Data lansării: 31-10-2017

 Data limită de depunere a proiectelor: 04-12-2017

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

10:00-14:00 în perioada  31.10 – 04.12.2017 la sediul GALMMV din Orașul Tăuţii Măgherăuş,  Strada. 1, număr. 194, camera 15, (în incinta primăriei Tăuţii Măgherăuş).

Număr de referinţă sesiune de proiecte Denumire masură

 

Fondurile disponibile pentru Măsura M8/6B Valoare maximă nerambursabilă/

proiect

(euro) fară tva

Contributia beneficiarului

%

M8/6B 04/2017 M8/6B Investiții pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune socială (în special minoritatea romă)  

             56.684

 

          28.342           0

 

*Suma maximă nerambursabilă a unui proiect este de 28.342 Euro M8/6B

*Fondul disponibil total alocat pentru această sesiune: 56.684 Euro

 Modelul de cerere de finanțare, versiune editabilă – Anexa 1a- este cel disponibil pe site-ul GALMMV, la sectiunea Ghiduri, subsectiunea Ghiduri M8/6B Investiții pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune socială (în special minoritatea romă): http://galmmv.ro/finale-m86b/

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului  solicitantului:    

 1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 3.1 Pentru comune și ADI Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.şi 3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii și/sau 3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) 3.4 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;
  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru
  grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr
  și denumire);
  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru
  relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
  • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială.7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG. 12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. 13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții. 16. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cuorice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / localăaprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 20. Pentru UAT – Hotărârea de validare a Consiliului Local – în copie conformă cu originalul 21. Pentru ADI/ONG – Certificat de grefă pentru Asociații și Fundații – Actul de înfiinţare şi statutul ONG 22.  Anexa.6. Declarație privind cofinanțarea și HG 226; 23.Anexa.7. Adresa Înaintare 24. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz).

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

 Documente justificative în vederea punctării criteriilor de selecție pentru:

Număr potențial de persoane în risc de excluziune socială deservite

 • SF/ studii, stabilite prin tema de proiectare
 • Anexa 3 Recensamint/Localitati/etnie

Conectivitatea, în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport;

 • SF/ / studii, stabilite prin tema de proiectare amplasament/relatii cu zone invecinate

Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene

 • SF/ studii, stabilite prin tema de proiectare amplasament /relatii cu zone invecinate; Impacte
  Criterii de selecție:

Criterii LEADER: Nu este cazul

Criterii specifice măsurii: Număr potențial de persoane în risc de excluziune socială deservite; Conectivitatea, în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport; Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene.

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora:

Anexa 9 Fișa de conformitate: http://galmmv.ro/finale-m86b/

I.VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN SDL  

De verificat /Check List
1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
2. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
3. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?
4. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?

II.VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

Lista verificare
1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?
2.Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semnate si stampilate de către solicitant? (Inclusiv OPIS Documente ?)
3.Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare? (Conform OPIS Documente ?)
4.Cererea de finanţare este completată corect și este semnată de solicitant?
5.Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare pe CD/DVD ?
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

 Și

Anexa 10 Fișa de eligibilitate: http://galmmv.ro/finale-m86b/

 1. Verificarea eligibilității solicitantului
II. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului  Ce se verifica  
EG.1. Investiția trebuie să deservească zonele locuite de comunitățile în risc de excluziune socială (în special minoritatea romă), din teritoriul GALMMV 1. CF[1] ,A5 ,

amplasare proiect Oras/Comuna/Sat   si Obiectivele Investitiei

2.Zone locuite de

minoritati nationale (in special minoritatea roma) cf. Fisa Masurii si/sau Recensamint Populatie [2]

3.15 UAT din

Galmmv  Conform SDL

EG.2. Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură 1.CF A6, Date

despre tipul de proiect

2. Fisa Masurii , Activitati eligibile

EG.3. Investiția trebuie să fie realizată în teritoriul GALMMV 1.    CF A5, Comuna/Oras ; Sat
EG.4.
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili mentionati in fisa masurii din SDL [3]
Se verifica acte infiintare/ constituire/

1. Pentru UAT

– Hotararea de validare a Consiliului Local – in copie conforma cu originalul

– Certificat de înregistrare fiscală

Documente de verificat:

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor /acte de infiintare/constituire enumerate mai sus

1.1.         CF se afla in sistem  ?

1.2.        S a mai depus aceeasi cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni ? (sau la alta sesiune/finantare  ?)

Se verifica :

1. CF[4] , sect. F. 1, Declaratia pe propria raspundere ) Pct.1  , 2 2.Adresa Inaintare(Anexa 7. GS[5])

3.Se solicita prin adresa   la AFIR verificarea on line a Cererii de Finantare (daca este inregistrata in sistem)

1.3.        Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G.

Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare

Se verifica

1. Anexa.6. Declaratie privind cofinantarea si HG 226;

1.4.        Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele

asumate în secțiunea (F) din CF – Declaraţia pe proprie răspundere?

Se verifica :

1. CF , sectiunea. F., pct. 1-15

     1.5.      Solicitantul beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă beneficiind astfel de dubla finantare, sau nu?
Se verifica :

1.    CF , sectiunea. F. , Punct 1. ;

2. Adresa  de inaintare (Anexa 2 , GS)

1.6. Localizarea proiectului/ investiția, respectiv toate cheltuielile aferente implementării proiectelor  trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. [6]

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională și informare, organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.

Se verifica :  CF, A5 Amplasarea proiectului

 

III. VERIFICAREA BUGETULUI (Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016)

Metodologia de verificare a cerintelor de conformitate și eligibilitate

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

Selecția proiectelor

Selecția proiectelor se va face de către membrii Comitetului de Selectie constituit la nivelul GAL MMV.

Comitetul de Selecţie este format din 15 membri ai parteneriatului, din care 4  membri din sectorul public, 5 membri din sectorul privat şi 6 membri din sectorul societății  civile (ONG). Pentru fiecare funcție în parte este prevăzut un supleant respectând algoritmul.

Comitetul de selecție va aplica regula „dublului cvorum”,respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respective.

Metodologia de verificare a acestora este disponibilă pe site-ul GALMMV la secțiunea Apeluri Selecție, subsecțiunea Manual Proceduri: http://galmmv.ro/manual-proceduri/

Verificarea proiectelor depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi încadrarea în criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul compartimentului tehnic al GAL-ului, cu excepția cazului în care solicitant e GAL-ul, conform Procedurii de evaluare și selecţie aprobată de organele de decizie ale GAL- ului, în termen de 30 zile, de la depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 ochi avand în vedere :

– Fișa Măsurii din SDL;

– Ghidul Solicitantului pentru Măsura M8/6B;

– Criteriile de eligibilitate și selectie și punctajele aferente aprobate de Adunarea Generală.

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL MMV, datate și semnate de expertul evaluator și verificate de managerul GAL MMV.

În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL MMV vor realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren.

Managerul GAL MMV în termen de maxim 5 zile după finalizarea evaluării, dispune convocarea Comitetului de Selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie și va emite Raportul de Selectie.

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt aprobate de Adunarea Generală GAL.

 Criteriile de selecție cu punctajele aferente care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor sunt cele prevazute în Fișa de selecție aferent măsurii M8/6B:

 Criterii LEADER – Nu este cazul

Criterii /principii de selectie Indicatori Punctaj Minim
CS1 Număr potențial de persoane în risc de excluziune socială deservite Număr potențial de persoane în risc de excluziune socială (minoritati) deservite
Sub 50 locuitori (minoritati ) = 5 puncte 5
Intre 51-100 locuitori = 10puncte
Intre 101-200 locuitori=15 puncte
Intre 201-300 locuitori=20 puncte
Peste 300 de locuitori (minoritati )=35 puncte
CS2 Conectivitatea, în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport;
Reabilitari/modernizari  pe 1  tronson / drum comunal : pietonal, piste de biciclete , poduri-podete, santuri , sistem iluminat public/ambiental  , echipare energii neconventionale , sisteme video supraveghere zone reabilitate , spatii verzi adiacente drum  =5 puncte 5
Legaturi fizice intre drumuri comunale DC =10 puncte
Legaturi fizice DC DJ =15puncte
Legaturi fizice cu zone de interes local (economic, social , cultural, educational, sanatate ,civic, alte servicii  ) =20  puncte
Legaturi fizice spre Zone Natura 2000=25puncte
Legaturi fizice spre zone locuite de minoritati =30 puncte
CS3 Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene.
Legaturi fizice in sensul înlesnirii accesului agenților economici=5puncte 5
Legaturi fizice/acces catre zonelor turistice=10 puncte
Legaturi fizice /acces catre investițiile  sociale=15puncte
Legaturi fizice/acces  catre alte investiții finanțate din fonduri europene=35puncte
 Punctaj minim selectie  =15 puncte   15
Departajare:

 

În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate următoarele criterii de departajare:
a)    Punctajul cel mai mare la criteriile CS1
b)    Punctajul cel mai mare la Criteriile CS2
c)     Punctajul cel mai mare la Criteriile CS3

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel.

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ.

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor evaluării

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfășurat de către personalul GAL, Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie Intermediar / Raportul de Evaluare în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

GAL-ul va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Raportului de Evaluare şi prin afişarea lui la sediul GAL-ului.

GAL va notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate;

–   se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie

 • precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.

Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului beneficiar.

GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului respectiv, dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție.

Depunerea și soluționarea contestațiilor

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web www.galmmv.ro

Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse.

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Maramureș Vest sau se transmit prin poștă/curierat la adresa: Oraș Tăuții Măgherăuș, Str. 1, Nr 194, cam. 15 Jud. Maramureș sau prin e-mail, scanate, la adresa secretariat@maramures-vest.ro

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de Finanţare depusă de solicitant.

În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat unuia sau mai multor criterii de selecție.

Soluționarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile, de către Comisia de Soluţionare a Contestaților care este constituită din 3 membri – un reprezentant al sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat și socității civile.

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește Raportului Final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare.

Perioada de elaborare a Raportului de solutionare a contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la data finalizării contestației și de 12 zile lucrătoare de la data depunerii contestatiei.

Întocmirea Raportului de selecţie final a Cererilor de Finanţare

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel.

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ .         

Solicitanţii vor depune dosarul  Cererii de Finanaţare  în 2 exemplare, un original şi o copie, fiecare dosar având anexată forma electronică pe DVD/CD.              

Informaţii detaliate  puteţi solicita la sediul GAL Maramureş Vest, în  Tăuţii Măgherăuş,  Strada. 1  număr. 194, camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30,  (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş) Judeţ Maramureş sau la numerele de telefon: 0262293277; 0722229302 e-mail: secretariat@maramures-vest.ro

 Vă oferim şi varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GALMMV.

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia. 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL MMV

Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finanţare  în cadrul GAL Maramureş Vest va fi publicat pe pagina de internet a GAL-ului www.galmmv.ro și va fi disponibil pe suport tipărit la Sediul GAL Maramures Vest.

Alte informații relevante:

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării următoarele documente:

Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) – pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar;

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%;Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile.

[1] CF=Cerere Finantare

[2] www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls

[3] Manual Procedura sM19.2, vers. Aug2017, cap. 7.3 Verificarea eligibilității, pag.23

[4] CF=Cerere Finantare

[5] GS=Ghid Solicitant

[6] Manual Procedura sM19.2, vers. Aug2017, cap. 7.3 Verificarea eligibilității, pag.23

 

Please follow and like us:
error

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.