Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST (GALMMV) deschide a treia sesiune de depunere a proiectelor din anul 2017

 Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST (GALMMV) deschide a treia sesiune de depunere a proiectelor din anul 2017

Măsura Investiţii în Infrastructuri Mici M7/6B    

Data lansării: 16-10-2017

Data limită de depunere a proiectelor: 17-11-2017

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

10:00-14:00 în perioada  16.10 – 17.11.2017   la sediul GALMMV  din Orașul Tăuţii Măgherăuş,  Strada. 1, număr. 194, camera 15, (în incinta primăriei Tăuţii Măgherăuş).

Număr de referinţă sesiune de proiecte Denumire masură

 

Valoare nerambursabilă alocată pe măsură

 

Valoare maximă nerambursabilă/

proiect

(euro) fară tva

Contributia beneficiarului

%

M7/6B 03/2017  M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici       

425.131

 

28.342 0

 

*Suma maximă nerambursabilă a unui proiect este de 28.342 Euro M7/6B

*Fondul disponibil total alocat pentru această sesiune: 425.131 Euro

 Modelul de cerere de finanțare, versiune editabilă – Anexa 1a- este cel disponibil pe site-ul GALMMV, la sectiunea Ghiduri, subsectiunea Ghiduri M7/6B Investiţii în Infrastructuri Mici :

http://galmmv.ro/m76b-investitii-infrastructuri/

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului  solicitantului:    

 1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite detoate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.

2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.

3.1 Pentru comune și ADI Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei /comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. şi 3.2  Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii si/sau 3.3 Avizul  administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) 3.4 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

 1. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM: 4.1 Clasarea notificării sau 4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) sau 4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului
  preconizat asupramediului sau 4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul). 4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
 2. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.
 3. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):
  • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
  • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;
  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
  • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
  • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
  • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
  • nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
  • angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
  • angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială

7.1 Certificatul de înregistrare fiscală

7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare înRegistrul Asociațiilor și Fundațiilor

7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

 1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de
  reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).
 2. Certificatul de cazier judiciar
 3. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden- tificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii /trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
 4. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine
  denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect.
 5. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării
  contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții
 6. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia
  hotărârii de aprobare a strategiei.
 7. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
  general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
 8. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
 9. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul
 10. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

 Documente justificative în vederea punctării criteriilor de selecție pentru:

Criterii de Selectie LEADER

Număr potențial de persoane deservite

 • SF
 • Anexa 15 Recensamint

 Conectivitatea, în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport

 • SF/ amplasament /relatii cu zone invecinate

 Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene

 • SF/ amplasament /relatii cu zone invecinate; Impacte
 1. Criterii de selecție:

Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;

Criterii specifice măsurii[1] : Număr potențial de persoane deservite; Conectivitatea, în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport; Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene.

 Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul.inclusiv metodologia de verificare a acestora:

Anexa 9 Fișa de conformitate: http://galmmv.ro/m76b-investitii-infrastructuri/ I.VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN SDL

 

De verificat /Check List
1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
2. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
3. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?
4. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?

II.VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

Lista verificare
1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?
2.Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semnate si stampilate de către solicitant?
3.Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
4.Cererea de finanţare este completată corect și este semnată de solicitant?
5.Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare pe CD/DVD ?
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

 Și

Anexa 10 Fișa de eligibilitate: http://galmmv.ro/m76b-investitii-infrastructuri/

 1. Verificarea eligibilității solicitantului
 2. 1.
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili mentionati in fisa masurii din SDL
1.1 CF se afla in sistem

1.2  S a mai depus aceeasi cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni ? (sau la alta sesiune/finantare  ?)

1.3  Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare
1.4  Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF – Declaraţia pe proprie răspundere?
1.5. Solicitantul beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă beneficiind astfel de dubla finantare, sau nu?
1.6. Localizarea proiectului/ investiția, respectiv toate cheltuielile aferente implementării proiectelor  trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL- Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională și informare, organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.
 1. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului-
II. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului  Documente verificate  
EG.2. Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură (conform fisa masura) 1.    CF A6, Date despre tipul de proiect
EG.3. Investiția trebuie să fie realizată în teritoriul GAL 1.    CF A5, amplasare proiect  si Obiectivele Investitiei

III. VERIFICAREA BUGETULUI (Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016)

Metodologia de verificare a cerintelor de conformitate și eligibilitate

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL

Selecția proiectelor

Selecția proiectelor se va face de către membrii Comitetului de Selectie constituit la nivelul GAL MMV.

Comitetul de Selecţie este format din 15 membri ai parteneriatului, din care 4  membri din sectorul public, 5 membri din sectorul privat şi 6 membri din sectorul societății  civile (ONG). Pentru fiecare funcție în parte este prevăzut un supleant respectând algoritmul.

Comitetul de selecție va aplica regula „dublului cvorum”,respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respective.

Metodologia de verificare a acestora este disponibilă pe site-ul GALMMV la secțiunea Apeluri Selecție, subsecțiunea Manual Proceduri: http://galmmv.ro/manual-proceduri/

Verificarea proiectelor depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi încadrarea în criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul compartimentului tehnic al GAL-ului, cu excepția cazului în care solicitant e GAL-ul, conform Procedurii de evaluare și selecţie aprobată de organele de decizie ale GAL- ului, în termen de 30 zile, de la depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 ochi avand în vedere :

– Fișa Măsurii din SDL;

– Ghidul Solicitantului pentru Măsura M7/6B;

– Criteriile de eligibilitate și selectie și punctajele aferente aprobate de Adunarea Generală.

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL MMV, datate și semnate de expertul evaluator și verificate de managerul GAL MMV.

În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL MMV vor realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren.

Managerul GAL MMV în termen de maxim 5 zile după finalizarea evaluării, dispune convocarea Comitetului de Selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie și va emite Raportul de Selectie.

  Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt aprobate de Adunarea Generală GAL.

 Criteriile de selecție cu punctajele aferente care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor sunt cele prevazute în Fișa de selecție aferent măsurii M7/6B:

 Criterii LEADER

Locuri de muncă nou create;

Criterii /principii de selectie Indicatori Punctaj Minim Punctaj Maxim
CS1 Număr potențial de persoane deservite; Numar populatie beneficiara din total  nr.locuitori/ UAT (Procent)
Sub 1%= 5 puncte 5
1%-5% = 10puncte
5%-10%=20 puncte
Peste 10% =35 puncte 35
CS2 Conectivitatea, în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport; Reabilitari/modernizari  pe 1  tronson / drum comunal : pietonal, piste de biciclete , poduri-podete, santuri , sistem iluminat public/ambiental  , echipare energii neconventionale , sisteme video supraveghere zone reabilitate , spatii verzi adiacente drum  =5 puncte 5
Legaturi fizice intre drumuri comunale DC =10 puncte
Legaturi fizice DC DJ =15puncte
Legaturi fizice cu zone de interes local (economic, social , cultural, educational, sanatate ,civic, alte servicii  ) =20  puncte
Legaturi fizice spre Zone Natura 2000=25puncte
Legaturi fizice spre zone locuite de minoritati =30 puncte 30
CS3 Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene. Legaturi fizice in sensul înlesnirii accesului agenților economici=5puncte 5
Legaturi fizice/acces catre zonelor turistice=10 puncte
Legaturi fizice /acces catre investițiile  sociale=15puncte
Legaturi fizice/acces  catre alte investiții finanțate din fonduri europene=35puncte 35
 Punctaj minim =10 puncte

Punctaj Maxim = 100 puncte

15
Punctajul Minim pentru selectia unui proiect este de  min. 10 puncte
Departajare:
În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate următoarele criterii de departajare:
a)    Punctajul cel mai mare la criteriile CS3
b)    Punctajul cel mai mare la Criteriile CS2
c)     Punctajul cel mai mare la Criteriile CS1

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel.

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor evaluării

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfășurat de către personalul GAL, Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie Intermediar / Raportul de Evaluare în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

GAL-ul va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Raportului de Evaluare şi prin afişarea lui la sediul GAL-ului.

GAL va notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate;

–   se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie

 • precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.

Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului beneficiar.

GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului respectiv, dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție.

Depunerea și soluționarea contestațiilor

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web www.galmmv.ro

Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse.

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Maramureș Vest sau se transmit prin poștă/curierat la adresa: Oraș Tăuții Măgherăuș, Str. 1, Nr 194, cam. 15 Jud. Maramureș sau prin e-mail, scanate, la adresa secretariat@maramures-vest.ro

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de Finanţare depusă de solicitant.

În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat unuia sau mai multor criterii de selecție.

Soluționarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile, de către Comisia de Soluţionare a Contestaților care este constituită din 3 membri – un reprezentant al sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat și socității civile.

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește Raportului Final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare.

Perioada de elaborare a Raportului de solutionare a contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la data finalizării contestației și de 12 zile lucrătoare de la data depunerii contestatiei.

Întocmirea Raportului de selecţie final a Cererilor de Finanţare

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul unui apel.

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ .

 Solicitanţii vor depune dosarul  Cererii de Finanaţare  în 2 exemplare, un original şi o copie, fiecare dosar având anexată forma electronică pe DVD/CD.

Informaţii detaliate  puteţi solicita la sediul GAL Maramureş Vest, în  Tăuţii Măgherăuş,  Strada. 1  număr. 194, camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30,  (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş) Judeţ Maramureş sau la numerele de telefon: 0262293277; 0722229302 e-mail: secretariat@maramures-vest.ro

   Varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GALMMV.

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia. 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL MMV

Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finanţare  în cadrul GAL Maramureş Vest va fi publicat pe pagina de internet a GAL-ului www.galmmv.ro și va fi disponibil pe suport tipărit la Sediul GAL Maramures Vest.

Alte informații relevante:

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării următoarele documente:

Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) – pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar;

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%;Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile

[1] http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice , Ghid 7.2

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.